Ads 468x60px

คณะกรรมการสตรีชุมชนพฤกษา28/1

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 นาง พัชรินทร์ ศรีทวี
ประธาน
2 นาง จุฑารัตน์ พลชัยยา
รองประธาน
3 นาง ศินรินทร์ ปานแจ่ม
เลขานุการ
4 น.ส. ชนิตตา แสนยา
เหรัญญิก
5 น.ส. รัชฎาพร ศรีมาคราม
ผู้ช่วยเหรัญญิก
6 นาง สำรวย คำขวา
ปฏิคม
7  นาง ธนัญญา ศรีทอง ผู้ช่วยปฏิคม
8 นาง วิลัย แสงอภัย
ประชาสัมพันธ์
9 นาง วันดี ระหินร่อง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10 นาง สุธิรา สงคราม ที่ปรึกษา

คณะกรรมการชุมชนพฤกษา28/1

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 นาย สุธี โพธิ์จันทร์
ประธานกรรมการชุมชน โทร.081-1730733
2 น.ส. จรุณี โสทองจันทร์
รองประธานกรรมการชุมชน โทร.085-1257943
3 นาย ไพรินทร์ เต็มสุข
รองประธานกรรมการชุมชน โทร.02-1865033
4 นาย พิศาล ทิพยกานนท์
รองประธานกรรมการชุมชน โทร.089-4617409
5 นาง วิภารัตน์ ถิ่นอุดม
เลขานุการ
6 น.ส. อภิชา เปรมสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายปกครอง
7 นาย สมเกียรติ ศรีสกุล
กรรมการฝ่ายป้องกัน
8 นาง ศิวาภรณ์ จันทร์อุ่น
กรรมการฝ่ายคลัง
9 น.ส. วันวิสา พลเสน
กรรมการฝ่ายคลัง
10 นาย ธนวัฒน์ หล่าจันดี
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
11 นาย วิโรจน์ ระหินร่อง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
12 นาง มุททา บุญอารีย์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
13 นาย พงศ์เทพ เทพแก้ว
กรรมการฝ่ายพัฒนา
14 นาย สมชาย สอดแจ่ม
กรรมการฝ่ายพัฒนา
15 นาย สมหมาย โตกระโทก
กรรมการฝ่ายการศึกษา
16 น.ส. เพชรรัตน์ โพธิ์จักร
กรรมการฝ่ายการศึกษา
17 นาง สมปอง พรหมอารักษ์
ประชาสัมพันธ์

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านพฤกษา28

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย วรวุฒิ ชาญอุไร ประธานกรรมการ
2 นาย มีชัย ตรีกา รองประธานกรรมการ
3 นาย จรัล ชมดง รองประธานกรรมการ
4 นาย สมยศ ทูลภิรมย์ เลขานุการ
5 นาย เบ็น สมใจ บัญชีและการเงิน
6 นาย กฤตภาส เอกพุ่มธนาบุญ กรรมการ
7 น.ส. รุ่งฤดี ภิรมย์ไกรภักดิ์ กรรมการ
8 นาย ถาวร ไวกล้า กรรมการ
9 นาย มาโนช สายสวัสดิ์ กรรมการ
10 นาย สมศักดิ์ เสถียรกิจ กรรมการ
11 นาย ณราวุฒิ สิทธิหงส์ กรรมการ
12 นาง สวงษ์ สุขประสาท กรรมการ
13 นาง ฤดี ชุ่มเชื้อ กรรมการ
14 นาง รัดดา จันแหนบ กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553

คณะกรรมการสตรีชุมชนพฤกษา28

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 นาง พนมพร รุ่งเรือง ประธานกรรมการชุมชน 02-1865556
2 น.ส. ศรัณย์ธร รัตนวราหะ รองประธานกรรมการชุมชน1 081-3570789
เลขานุการ
3 นาง คนึงเนตร สิงห์สถิตย์ รองประธานกรรมการชุมชน2 083-9932836
4 นาง เรวดี หาโคตร เหรัญญิก 081-7114886
5 นาง จินตนา ดังใหม่ ประชาสัมพันธ์ 083-4497362
6 นาง วรัญญา จันทะโร ประชาสัมพันธ์ 084-4222551
7 นาง รัดดา จันแหนบ ประชาสัมพันธ์ 089-6833830
8 นาง ฤดี ชุ่มเชื้อ ปฎิคม 084-1256824
9 น.ส. ปราณี พันธุระ กรรมการ 089-9884432
10 น.ส.รัตนาภรณ์ สืบอ้าย กรรมการ 086-2002402
11 นาง สวงษ์ สุขประสาท กรรมการ 080-5584627
12 นาง สุชาดา จุลปัญญา กรรมการ 083-9996734
13 นาง บุษรา สมใจ กรรมการ 083-2928566
14 นาง ศรสวรรค์ หิรัญวงศ์ กรรมการ 086-8919971
15 นาง ชลลดา พิทักษิณ กรรมการ 089-1371098
16 น.ส. พวงพยอม พระเสนา กรรมการ 085-1664831
17 นาง ปาลิดา อินทองคุ้ม กรรมการ 02-1865570
18 น.ส. วรัชยา วงศ์สง่า กรรมการ 083-2434878
19 น.ส. รัตนาพร อ่อนสิงห์ กรรมการ 086-6604153
20 น.ส. ชนัสดา โกษาจันทร์ กรรมการ 084-3329488
21 นาง กนกวรรณ ฤกษ์เจริญพร กรรมการ 085-1323532
22 นาง อัญชลีย์ สิทธิ์ประกรณ์ กรรมการ 081-4440589
23 น.ส. สำราญ โพธินักขา กรรมการ 089-5131917
24 นาง ลำพันธ์ สิทธิหงษ์ กรรมการ 084-9418296
25 น.ส. สุกัลญา จันทบุตร กรรมการ 084-0145995
26 นาง ประยูร พูลภิรมย์ กรรมการ 089-5224543
27 นาง ธัญรัตน์ นามาก กรรมการ 084-2077231
28 นาง ยุภา บุญคช กรรมการ 086-0530319
29 นาง ปาณิศา เขียวอุตสา กรรมการ 084-1257251
30 น.ส. โสภา วังชากร กรรมการ 089-0093817
31 นาง วาสนา เตจ๊ะ กรรมการ -
32 นาง อัศรา คนเชื้อ กรรมการ 087-9813833
33 นาง สุนิสา กองแก้ว กรรมการ 084-2098733
34 น.ส. รุ่งฤดี ภิรมย์ไกรภักด์ กรรมการ 084-7199700
35 นาง ณัฐชยา แก้ววังชัย กรรมการ 087-5065850
36 น.ส. วันดี นะราพันธ์ กรรมการ 086-7516230

แจงรายชื่อใหม่ 20 พฤศจิกายน 2552

คณะกรรมการชุมชนพฤกษา28

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งเบอร์ติดต่อ
1. นาย มีชัย  ตรีกาประธานชุมชน 086-5129253
2. นาย กฤตภาส เอกพุ่มธนาบุญรองประธานชุมชน086-3669751
3. นาย มาโนช สายสวัสดิ์รองประธานชุมชน081-9843179
4. นาย จรัส ชมดงกรรมการฝ่ายปกครอง089-0218695
5. นาย ณราวุฒิ สิทธิหงส์กรรมการฝ่ายป้องกัน083-8265360
6. นาย เบ็น สมใจกรรมการฝ่ายคลัง086-9879776
7. นาย คำคาย ภักดีสารกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 1086-0174681
8. นส. สุพิวรรณ ไชยเดชกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 2088-3132259
9. นาย ดำรง ถาแก้วกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 1089-4543078
10. นาย อิฏฐิภาคย์ ผาจวงกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 2089-2043821
11. นาย ไชยวัฒน์ หาโครตรกรรมการฝ่ายพัฒนา080-4511327
12. นาย สมภูมิ ฤทธิ์จอหอกรรมการฝ่ายการศึกษา083-8464921
13. นาย ถาวร ไวกล้ากรรมการฝ่ายการศึกษา087-9864455
14. นาย สมยศ ทูลภิรมย์เลขานุการ083-6882617